Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04?

Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?
Share this post and Earn Free Points!

W tym poście pokażę Ci: Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04. Baza danych MySQL jest oprogramowaniem typu open source, które może być wykorzystywane do wielu celów. WordPress domyślne użycie MySQL pod maską do przechowywania wszystkich informacji o treściach bloga. MySQL jest składnikiem stosu aplikacji WWW LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl / PHP / Python). (Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?)

Baza MySQL

MySQL to baza danych, która jest popularna na całym świecie i jest często używana do przechowywania i zarządzania dużymi ilościami danych w różnych aplikacjach. MySQL jest bazą danych relacyjną, co oznacza, że dane są przechowywane w tabelach i połączone ze sobą za pomocą kluczy obcych.

MySQL jest łatwe w obsłudze i ma wiele narzędzi do zarządzania i tworzenia zapytań SQL do bazy danych. Jest ono również w pełni zgodne z językiem SQL, co oznacza, że ​​można go używać z różnymi narzędziami i językami programowania.

MySQL jest dostępne jako oprogramowanie open source, co oznacza, że ​​jest ono dostępne za darmo i można go rozpowszechniać i modyfikować według własnych potrzeb.

Ubuntu

Ubuntu to system operacyjny oparty na Linuksie, który jest dostępny jako darmowy download dla użytkowników. Ubuntu jest łatwe w obsłudze i posiada intuicyjny interfejs użytkownika, który jest przyjazny dla początkujących.

System operacyjny Ubuntu jest regularnie aktualizowany i oferuje szeroką gamę aplikacji, takich jak edytory tekstu, przeglądarki internetowe, aplikacje biurowe i wiele innych.

Ubuntu jest również znane z tego, że jest stabilne i niezawodne, a także zaoferowanie szerokiej gamy narzędzi do zarządzania systemem i instalacji oprogramowania.

Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?

Przede wszystkim musimy zaktualizować pakiety. W następnym kroku zainstalujemy pakiet mysql-server i na koniec skonfigurujemy instancję bazy danych MySQL. W tym samouczku zainstalujemy bazę danych MySQL w wersji 5.7. (Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?)

# 1. Zaktualizuj pakiety
sudo apt update
sudo apt upgrade
# 2. Zainstaluj MySQL Server
sudo apt install mysql-server
# 3. Skonfiguruj instancję bazy danych MySQL
sudo mysql_secure_installation
Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04?
instalacja mysql

Konfiguracja

Po uruchomieniu bezpiecznej instalacji MySQL postępuj krok po kroku, aby skonfigurować najważniejsze zabezpieczenia naszej bazy danych MySQL. Jednym z najważniejszych kroków (moim zdaniem) jest uniemożliwienie użytkownikowi root logowania się zdalnie. Jeśli tego zrobisz, będziesz mógł zalogować się do MySQL tylko z lokalnego komputera, gdzie baza danych została zainstalowana. Da Ci to dwa poziomy uwierzytelniania. Po pierwsze musisz być zalogowany na zdalnym komputerze, a następnie zalogować się do bazy danych MySQL. (Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?)

pawel@test:~$ sudo mysql_secure_installation
Securing the MySQL server deployment.
Connecting to MySQL using a blank password.
VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?
Press y|Y for Yes, any other key for No: y
There are three levels of password validation policy:
LOW Length = 8
MEDIUM Length = 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length = 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary file
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 0
Please set the password for root here.
New password:
Re-enter new password:
Estimated strength of the password: 100
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
- Dropping test database...
Success.
- Removing privileges on test database...
Success.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
All done!

Zmień metodę uwierzytelniania

Kolejnym ważnym krokiem jest zmiana metody uwierzytelniania. Domyślnie jest to “auth_socket“. Naszym celem jest zmienić go na: “mysql_native_password“. Aby to zmienić, należy:

 1. Zaloguj się do bazy danych MySQL.
 2. Sprawdź aktualne metody uwierzytelniania dla każdego użytkownika.
 3. Ustaw nowe hasło dla użytkownika root.
 4. Uruchom komende: Flush privilidges.
 5. Sprawdź nowy status metod uwierzytelniania.

Krok #1

# Zaloguj się do bazy danych MySQL
sudo mysql

Krok #2

-- Sprawdź aktualne metody uwierzytelniania dla każdego użytkownika.
mysql> SELECT user, plugin FROM mysql.user;

+------------------+-----------------------+
| user       | plugin        |
+------------------+-----------------------+
| root       | auth_socket      |
| mysql.session  | mysql_native_password |
| mysql.sys    | mysql_native_password |
| debian-sys-maint | mysql_native_password |
+------------------+-----------------------+
4 rows in set (0.01 sec)

Krok #3

Zmieńmy metodę uwierzytelniania i ustawmy hasło:

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'my_new_strong_password';

Krok #4

Polecenia “Flush privileges” przeładują ponownie wszystkie uprawnienia. (Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Krok #5

Teraz jesteś gotowy, aby zweryfikować, czy nowa metoda uwierzytelniania została pomyślnie zastosowana dla użytkownika root. Ponownie uruchom zapytanie SQL, aby to sprawdzić. (Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?)

mysql> SELECT user, plugin FROM mysql.user;
+------------------+-----------------------+
| user       | plugin        |
+------------------+-----------------------+
| root       | mysql_native_password |
| mysql.session  | mysql_native_password |
| mysql.sys    | mysql_native_password |
| debian-sys-maint | mysql_native_password |
+------------------+-----------------------+
4 rows in set (0.01 sec)

Wyloguj się z MySQL

mysql> exit

Zaloguj się za pomocą hasła

Aby przetestować nasze nowe hasło, musimy zalogować się do MySQL za pomocą składni jak poniżej. Po -u umieszczamy nazwę użytkownika. Parametr -p spowoduje, że zostaniemy poproszeni o podanie. (Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?)

pawel@test:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.25-0ubuntu0.18.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

MySQL serwer

W przypadku, gdy nie będzie można zalogować się do bazy danych MySQL, sprawdźmy, czy usługa jest uruchomiona. Aby to zrobić, możesz użyć poniższego polecenia. (Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?)

systemctl status mysql.service
● mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2019-01-26 16:45:43 UTC; 14min ago
 Process: 4202 ExecStart=/usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/run/mysqld/mysqld.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 4179 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 4204 (mysqld)
  Tasks: 28 (limit: 4708)
  CGroup: /system.slice/mysql.service
      └─4204 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/run/mysqld/mysqld.pid

Jan 26 16:45:42 test systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Jan 26 16:45:43 test systemd[1]: Started MySQL Community Server.

Uruchomienie usługi

W przypadku, gdy usługa nie jest uruchomiona, uruchom ją za pomocą następującego polecenia:

sudo systemctl start mysql

To by było na tyle w temacie: Jak zainstalować bazę danych MySQL na Ubuntu 18.04?

Could You Please Share This Post? 
I appreciate It And Thank YOU! :)
Have A Nice Day!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 253

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?