Apache Airflow Krótkie Wprowadzenie I Prosty Dag – Poznaj Podstawy W 5 Minut!

Apache Airflow Short introduction and simple DAG - check cool DAG in 5 min! Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG - wystarczy 5 minut!
Share this post and Earn Free Points!

Apache Airflow to oprogramowanie, które można z łatwością wykorzystać do planowania i monitorowania [ Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG ] przepływów pracy. Jest napisany w Pythonie.

Ponieważ każde oprogramowanie Airflow zawiera również koncepcje opisujące funkcje główne i atomowe.

Wprowadzenie

Apache Airflow to otwarte źródło platformy do definiowania, planowania i monitorowania przepływów pracy. Jest ona zaprojektowana w celu ułatwienia programistom i inżynierom danych tworzenie i utrzymywanie łańcuchów dostaw danych i przepływów pracy w prosty i elastyczny sposób.

W Airflow możesz napotkać:

 • DAG (Directed Acyclic Graph) – zbiór zadań, które w połączeniu tworzą przepływ. W DAG określasz relacje między operatorami (sekwencje lub równoległość zadań), porządek i zależności.
 • Operator – reprezentuje pojedyncze zadanie. Z technicznego punktu widzenia można traktować operatora jak “kontener” do działania.
 • Zadanie – jest instancją określonego uruchomienia operatora w reprezentacji DAG. (Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG)

Pełna lista dostępnych operatorów w wersji 1.10.1 Apache Airflow:

 • BashOperator
 • BranchPythonOperator
 • CheckOperator
 • DockerOperator
 • DummyOperator
 • DruidCheckOperator
 • EmailOperator
 • GenericTransfer
 • HiveToDruidTransfer
 • HiveToMySqlTransfer
 • Hive2SambaOperator
 • HiveOperator
 • HiveStatsCollectionOperator
 • IntervalCheckOperator
 • JdbcOperator
 • LatestOnlyOperator
 • MsSqlOperator
 • MsSqlToHiveTransfer
 • MySqlOperator
 • MySqlToHiveTransfer
 • OracleOperator
 • PigOperator
 • PostgresOperator
 • PrestoCheckOperator
 • PrestoIntervalCheckOperator
 • PrestoToMySqlTransfer
 • PrestoValueCheckOperator
 • PythonOperator
 • PythonVirtualenvOperator
 • S3FileTransformOperator
 • S3ToHiveTransfer
 • S3ToRedshiftTransfer
 • ShortCircuitOperator
 • SimpleHttpOperator
 • SlackAPIOperator
 • SlackAPIPostOperator
 • SqliteOperator
 • SubDagOperator
 • TriggerDagRunOperator
 • ValueCheckOperator
 • RedshiftToS3Transfer

Utworzenie prostego DAG’a z dwoma operatorami

W naszym ćwiczeniu stworzymy DAG z dwoma zadaniami BashOperatora. Oba wydrukują komunikat w konsoli.

Przede wszystkim musimy stworzyć nowy plik Python w katalogu AIRFLOW_HOME/dags. Airflow monitoruje ten folder w odstępach czasu i po kilku sekundach możesz zobaczyć swój DAG w interfejsie Airflow.

W moim przypadku AIRFLOW_HOME=/home/pawel/airflow => Z tego wynika, że moje dagi muszę umieszczaćw folderze: /home/pawel/airflow/dags. Poniżej znajduje się implementacja DAG. Zapisałem go w pliku simple-dag.py w katalogu dags. . (Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG)

Apache Airflow Co to Jest?

import airflow
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.models import DAG
from datetime import datetime, timedelta

args = {
  'owner': 'Pawel',
  'start_date': datetime(2018, 12, 02, 16, 40, 00),
  'email': ['bigdataetlcom@gmail.com'],
  'email_on_failure': False,
  'email_on_retry': False
}
dag = DAG(dag_id='Simple_DAG', default_args=args, schedule_interval='@daily', concurrency=1, max_active_runs=1,
     catchup=False)
task_1 = BashOperator(
  task_id='task_1',
  bash_command='echo Hello, This is my first DAG in Airflow!',
  dag=dag
)
task_2 = BashOperator(
  task_id='task_2',
  bash_command='echo With two operators!',
  dag=dag
)
task_1 >> task_2

Airflow UI

W pliku konfiguracyjnym: (AIRFLOW_HOMEairflow.cfg) można ustawić parametr “endpoint_url“. Domyślnie jest ustawiony na: http://localhost:8080. Jeśli korzystasz z usługi Airflow na komputerze lokalnym, powinieneś móc otworzyć ten adres URL w przeglądarce. W przypadku, gdy Airflow jest zainstalowany na zdalnym komputerze-hoście, zalecam zmianę “localhost” na publiczny IP hosta Airflow. Dodatkowo zmień również parametr “base_url”. Dzięki temu, Airflow będzie generował wszystkie linki z uwzględnieniem Twojego zdalnego IP. . (Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG)

endpoint_url = http://localhost:8080
base_url = http://localhost:8080

Uruchom Utworzony DAG

Powinieneś być w stanie zobaczyć stworzony DAG w interfejsie Airflow jak na zdjęciu poniżej. W moim przypadku ja już go oznaczyłem jako DAG aktywny i uruchomiłem, dlatego możesz zobaczyć przycisk “Włącz” z ciemnozielonym tłem. Po uruchomieniu DAG powinieneś być w stanie zobaczyć, że w sekcji “Ostatnie zadania” tworzone jest nowe zadanie, które przechodzi przez każdy status zadania (oczywiście w przypadku kolejnego scenariusza) (Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG)

 1. Scheduled
 2. Queued
 3. Running
 4. Finished
Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG - wystarczy 5 minut!

Sekcja “DAG Runs” przedstawia informacje o wszystkich uruchomieniach DAG na poziomie DAG zamiast “Recent task“, który pokazuje tylko stan ostatnich zadań ostatniego DAG, jak sugeruje nazwa :). (DAG jest kontenerem dla zadań).

Otwórzmy pomyślny przebieg DAG i zobaczmy logi każdego zadania. W poniższym zrzucie ekranu przedstawiono “Widok wykresu” naszego DAG. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz sprawdzić, czy zadanie w DAG jest w poprawnej kolejności wykonywania i zobaczyć status wykonania każdego zadania. W przypadku niepowodzenia zobaczysz, że na przykład “task_2” zostanie oznaczony jako żółty (gdy status zadania zostanie ustawiony na “up_for_retry“) lub czerwony w przypadku niepowodzenia.

Tutaj możesz łatwo przejść do logów każdego zadania, po prostu kliknij lewym przyciskiem na wybranym zadaniu zobaczysz modalne okno z wieloma opcjami. Jednym z nich jest przycisk “Logi“. (Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG)

Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG - wystarczy 5 minut!

Logi #Task_1

Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG - wystarczy 5 minut!

Logi #Task_2

Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG - wystarczy 5 minut!

Podsumowanie

Po tym poście powinieneś być w stanie stworzyć, uruchomić i debugować proste DAG w Airflow.

Apache Airflow to potężne narzędzie do organizowania przepływów pracy w projektach i organizacjach. Pomimo tego, że wciąż jest w Apache Inkubator, Airflow jest używany przez wielu “dużych graczy” w świecie IT. (Apache Airflow krótkie wprowadzenie i prosty DAG)

Could You Please Share This Post? 
I appreciate It And Thank YOU! :)
Have A Nice Day!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 602

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?